PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Zpracovatel osobních údajů společnost

IDPartner – systémy identifikace s.r.o. , IČ: 039 42 741, DIČ:CZ03942741, sídlem Kasárenská 66/12, Opava 746 01, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 61890, (dále jen „Zpracovatel“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů zpracovateli poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Ke zpracování osobních údajů stávajících i potenciálních přistupujeme vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s touto platnou legislativou. Datum narození je poskytováno pouze za účelem jednoznačné identifikace žáka.

 1. Zdroje osobních údajů
 • Přímo od subjektů údajů na základě řádné registrace na webových stránkách edupartner.net.
 • Zpracovatel získává údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci importního modulu webové aplikace Edupartner nebo v rámci jednání o uzavření smlouvy. Zákazníci nejsou povinni osobní údaje zpracovateli předat, bez těchto údajů však zpracovatel není schopen dostát závazkům, které by z případného smluvního vztahu se zákazníkem vyplývaly. Nepředání osobních údajů zákazníkem má tedy za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu.
 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
 1. Účel zpracování osobních údajů
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • pro interní účely chodu školy a jejich přístupových a evidenčních systémů (konkrétně za účelem elektronické evidence docházky a ovládání přístupu do objektu školy v souladu se školním řádem).
 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Produkt Edupartner, který běží jako webová aplikace, je připraven na použití zabezpečeného protokolu HTTPS, jenž slouží pro bezpečný přenos dat mezi webovým prohlížečem a webovým serverem. Tento protokol není předmětem dodávky a je v režii každého klienta, zda si ho nainstaluje a aktivuje. Přístup do systému „Edupartner“ je podmíněn zadáním přihlašovacího jména a hesla. K těmto údajům má přístup pouze administrátor, správce nebo zákazník. Rozsah uživatelských přístupových práv je jen v pravomoci správce nebo zákazníka.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu zpracovatele či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. ZÁKAZNÍK je oprávněn písemně kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů tam, kde je jeho souhlas pro zpracování osobních údajů nezbytný.

Webová aplikace Edupartner:

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku registrace. Správce zpracovává údaje pouze po dobu, po kterou bude subjekt řádným a platným žákem/studentem daného ústavu. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být částečně zpřístupněny administrátorům společnosti IDPartner, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále správcům, s nimiž má IDPartner uzavřenou smlouvu (daného ústavu – školy). Pokud nesouhlasíte, můžete si vyžádat tento souhlas v listinné podobě k vlastnoručnímu fyzickému podpisu u daného ústavu.

Kontaktní údaje zpracovatele:

Zpracovatel informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů:

–  zpracovatele je možné kontaktovat písemně na adrese sídla uvedené výše

–  zpracovatele je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: obchod@idpartner.cz

–  zpracovatele je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 739 316 285

 1. Práva subjektů údajů

V souladu se čl.  12  GDPR  informuje správce na žádost  subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému

rozhodování, včetně profilování,

 • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

V Opavě dne 19. 4. 2018

Marek Drnda, jednatel společnosti